Verplicht asbestinventarisatieattest bij verkoop verduidelijkt

29 juni 2022

Enkele andere zaken om nog te noteren over het asbestattest:

De eigenaar van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar hoeft niet te beschikken over een geldig asbestinventarisattest als de grondoppervlakte van die constructie kleiner is dan 20 m²
Een verhuurder die over een asbestsattest beschikt, moet een kopie bezorgen aan de huurder
Het bezitten van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar vormt de aanleiding om over een asbestattest te moeten beschikken
Het asbestattest afgeleverd door de OVAM is het onderzoeksrapport als resultaat van een inspectie (inventarisatie) ter plaatse door een gecertificeerd asbestdeskundige. De asbestdeskundige moet de inventarisatie uitvoeren volgens een standaard inspectieprotocol van de OVAM
Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie mogen een asbestinventaris opmaken. Een asbestdeskundige moet hiervoor een verplichte opleiding volgen en slagen in een eindexamen van de OVAM
Voor de aflevering van een asbestinventarisattest zal een retributie gevraagd worden. De hoogte daarvan moet nog definitief vastgelegd worden. Dat zal gebeuren middels een ministerieel besluit
OVAM raamt dat er tussen 2022 en 2040 ieder jaar 210.000 asbestattesten opgemaakt zouden worden (zowel nieuwe als actualisaties)
Databank asbestinventarisatie
Het besluit bevat een uitdrukkelijk leesrecht in de databank asbestinventarisatie voor de syndicus, in het kader van het asbestinventarisatieattest dat werd opgesteld voor de gemene delen. Ook de vastgoedmakelaar die bemiddelt bij de verkoop of verhuur van een constructie met risicobouwjaar, krijgt inzage in de databank. Zo zal men kunnen nagaan of er reeds een (nog geldig) attest beschikbaar is.

Hoe lang geldig?
De standaard geldigheidsduur voor het asbestinventarisatieattest zal in de regel 10 jaar bedragen. Indien de (risico)situatie in een gebouw met asbestattest wijzigt, moet de eigenaar het asbestattest laten actualiseren. Bij urgente risico’s zal de asbestdeskundige adviseren welke risicobeheersmaatregelen snel moeten genomen worden en zal hij hieraan gekoppeld de geldigheidsduur van het asbestinventarisattest beperken indien deze risicobeheersmaatregelen niet voor de aflevering van het asbestinventarisattest gerealiseerd werden.

Vanaf wanneer?
De bepalingen rond asbestinventarisatie zullen tegen uiterlijk 1 juli 2022 in werking treden. Van bij de inwerkingtreding wordt de nieuwe informatieplicht formeel van kracht. Dit echter enkel voor de onderhandse verkoopovereenkomsten die vanaf de datum van inwerkingtreding worden ondertekend. Met andere woorden: is er op dat ogenblik reeds een ondertekende compromis, dan moet er geen asbestattest aangevraagd worden, ook niet door de notaris met het oog op de authentieke akte.

Bij de verkoop van een appartement moet aan de koper zowel een asbestattest voor het appartement als één voor de gemeenschappelijke delen worden overhandigd. Zoals reeds aangekondigd in dit artikel wordt, naar analogie met het EPC voor de gemeenschappelijke delen, ook gewerkt met een afzonderlijk asbestattest op niveau van de mede-eigendom. Voor de aanvraag van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen wordt iets meer tijd voorzien. Voorlopige datum van inwerkingtreding rond de verplichting om over een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen te beschikken is 1 mei 2025.

Inhoud: bron: https://cib.be/actua/8c3d8616-7feb-494d-87b4-872f15e9a082/verplicht%20asbestattest%20bij...

Gelieve uw aanspreking in te vullen
Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden